Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
51 Linda Bučková Dieťa so špecifickými poruchami učenia. MRK2_INV_BB_012
52 Katarína Budayová Spolupráca materskej školy s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
53 Anna Bujková Výchova detí z marginalizovaných rómskych komunít k zdraviu a k zdravému životnému štýlu. MRK2_INV_PO_006
54 Katarína Buľko Čisté rúčky MRK2_INV_PO_005
55 Marcela Buľková Ja rozprávam, Ty rozprávaš, rozumieme si. MRK2_INV_PO_005
56 Alžbeta Buriková Diferencovaná a kooperatívna výučba MRK2_INV_PO_013
57 Anna Burkovičová Využitie metód na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v edukačných aktivitách v Materskej škole MRK2_INV_PO_004
58 Pavol Bužo Činnosť asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii v materskej škole. MRK2_INV_PO_006
59 Zuzana Čajková Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie v prostredí materskej školy. MRK2_INV_BB_011
60 Iveta Capová Možnosti pedagogickej intervencie pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa a pri príprave dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy MRK2_INV_PO_008
61 Jarmila Čerňanská Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_012
62 Zuzana Cerovská Diagnostikovanie špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011
63 Otília Chanečková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_012
64 Milena Chromková Podstata a význam inklúzie osobnostne aj sociokultúrne jedinečných detí v MŠ MRK2_INV_BB_001
65 Mária Chudícova VÝTVARNÉ AKTIVITY V KOOPERÁCII S RODINOU FORMOU PROJEKTU - NÁŠ NOVÝ DOM MRK2_INV_BB_002
66 Jana Chudíková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácií detí z marginalizovaných skupín MRK2_INV_PO_003
67 Iveta Chvostková Zlepšovanie adaptácie detí z MRK v materskej škole MRK2_INV_BB_001
68 Ján Cibuľa Výnimočnosť detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich prínos v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_005
69 Lýdia Čimborová Jar v záhrade - praktická tvorba interaktívnych učebných materiálov. MRK2_INV_BB_012
70 Miriam Čížová Babičkina záhradka MRK2_INV_PO_009
71 Ľubomíra Čonková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
72 Eva Csillagová Pedagogické prístupy pri riešení problémového správania detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
73 Klára Csizmadiaová Ochrana zdravia podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
74 Gabriela Czaniková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí. MRK2_INV_BB_008
75 Nikola Daňová Spolupráca materskej školy s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
76 Renata Demeová Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania a asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii MRK2_INV_BB_005
77 Simona Demešová V babkinej záhradke MRK2_INV_PO_005
78 Erika Dendisová Pedagogické diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. MRK2_INV_BB_012
79 Mária Dianová Uplatňovanie diferencovanej a kooperatívnej edukácii v MŠ MRK2_INV_BB_002
80 Edita Dienešová Bezpečnosť detí MRK z MŠ Radnovce v cestnej komunikácií MRK2_INV_BB_002
81 Anna Dolinská Elementárne predstavy o Slnku MRK2_INV_PO_008
82 Mária Drágaová Individuálny prístup v edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_012
83 Ivett Drahó Formy spolupráce učiteľa s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými centrami MRK2_INV_BB_005
84 Lýdia Drugdová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z MRK MRK2_INV_BB_004
85 Zuzana Dubiňáková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
86 Alena Dudášová Vytváranie prostredia dobrej školy pre úspešné učenie sa dieťaťa z MRK MRK2_INV_BB_001
87 Silvia Dugasová Dugasová Diferencovaná a kooperatívna výučba v podmienkach predprimárnej edukácie MRK2_INV_PO_004
88 Miroslava Ďurejová Uplatňovanie individuálneho prístupu v edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
89 Marta Dynisová Spolupráca materskej školy s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_011
90 Iveta Dysková Projekt edukačnej aktivity s diferencovanou a kooperatívnou výučbou. MRK2_INV_PO_007
91 Beáta Džačovská FAREBNÝ SVET MRK2_INV_PO_013
92 Anna Faková Pedagogické riešenie problémového správania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
93 Margita Faltinová Inklúzia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_015
94 Andrea Farkasová Zabezpečenie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu detí V MŠ v spolupráci s rodičmi MRK2_INV_PO_006
95 Alena Faťolová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese MRK2_INV_PO_008
96 Viera Fecenková Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
97 Ivana Fedorová Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole. MRK2_INV_BB_011
98 Katarína Fedorová Dedkov ovocný sad MRK2_INV_PO_005
99 Mária Fešková Poklady z ovocnej a zeleninovej ríše MRK2_INV_PO_007
100 Svetlana Filická Výchova k zdraviu. Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_015

Stránky

CSV