NP MRK 2

Filozofiou projektu je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania.
Našou prioritou je preto vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov participujúcich na predprimárnej príprave detí, aby sme skvalitnením ich profesijných kompetencií prispeli k zvýšeniu šance detí z marginalizovaných rómskych komunít na ich sociálnu inklúziu.