Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Menozoradiť zostupne Priezvisko Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
1 Adela Sumilasová INOVAČNÉ FORMY SPOLUPRÁCE UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT MRK2_INV_PO_001
2 Adriana Hlávková Oslava Medzinárodného dňa Rómov, ako jedna z foriem kooperácie s rodinou z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_009
3 Adriána Lesňáková Spolupráca materskej školy i inými inštitúciami v rámci vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
4 Adriana Kolorédyová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno vzdelávacej činnosti učiteľa, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_BB_004
5 Agáta Kroščenová Aktívna výučba v edukačnej aktivite – Dobrodružstvo včielky MRK2_INV_PO_010
6 Agata Gulčíková Dentálna hygiena MRK2_INV_BB_009
7 Alena Liptáková ČO NÁM ŠKODÍ A ČO NÁM PROSPIEVA MRK2_INV_PO_005
8 Alena Liptáková Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít (Evička nám ochorela) MRK2_INV_PO_001
9 Alena Kračúnová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
10 Alena Faťolová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese MRK2_INV_PO_008
11 Alena Slobodníková ZDRAVÉ ZÚBKY MRK2_INV_PO_006
12 Alena Gabrižová Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_006
13 Alena Dudášová Vytváranie prostredia dobrej školy pre úspešné učenie sa dieťaťa z MRK MRK2_INV_BB_001
14 Alena Meľová Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z MRK MRK2_INV_BB_001
15 Alena Vrábľová Edukačný projekt zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa z MRK v kognitívnej oblasti. MRK2_INV_PO_003
16 Alena Kučerová Pedagogická diagnostika v praxi. MRK2_INV_BB_012
17 Alena Uhrinová Slniečko sa zobudilo MRK2_INV_PO_009
18 Alenka Müllerová Ochrana zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_015
19 Alexandra Oláhová Rozvoj hygienických a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
20 Alžbeta Handurová Kuriatka v kuríne MRK2_INV_PO_014
21 Alžbeta Buriková Diferencovaná a kooperatívna výučba MRK2_INV_PO_013
22 Alžbeta Tomšová Tajomstvo ovocného sadu MRK2_INV_BB_007
23 Alžbeta Boženská Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno - vzdelávacej činnosti učiteľa MRK2_INV_PO_004
24 Alžbeta Orthová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z MRK MRK2_INV_BB_001
25 Alžbeta Kovačová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa, praktická činnosť v skupinách MRK2_INV_PO_003
26 Alžbeta Vadkertiová Práca s rodinou v kontexte ochrany zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
27 Andrea Lacková Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii MRK2_INV_BB_005
28 Andrea Gazdačková Interaktívna tabuľa a jej využitie pre deti z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_005
29 Andrea Hrončeková Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít v podmienkach Základnej školy s materskou školou Cinobaňa. MRK2_INV_BB_011
30 Andrea Farkasová Zabezpečenie rovnocenného prístupu k vzdelávaniu detí V MŠ v spolupráci s rodičmi MRK2_INV_PO_006
31 Andrea Panáčeková Aktivizujúce metódy, formy a prostriedky na zlepšenie starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl MRK2_INV_BB_003
32 Andrea Melichová Pedagogická intervencia učiteľa zameraná na zvýšenie úrovne pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy . MRK2_INV_BB_011
33 Andrea Tothová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
34 Andrea Vojtová SPOLUPRÁCA UČITEĽA S RODINAMI DETÍ Z MRK MRK2_INV_PO_002
35 Andrea Vrtíková Adaptácia rómskeho dieťaťa v materskej škole MRK2_INV_BB_008
36 Andrea Nagyová Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
37 Anikó Kulcsárová Kooperatívna výučba detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_005
38 Anita Vargovčíková Formy partnerstva a spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Drahňov MRK2_INV_PO_008
39 Anna Rojková Týždeň zdravia v materskej škole MRK2_INV_PO_004
40 Anna Sukovatá Tvorivý prístup v inkluzívnej edukácii materskej školy a tímová spolupráca . MRK2_INV_PO_004
41 Anna Predajňová Spoznávaj dopravené prostriedky hravo prostredníctvom interaktívnej tabule MRK2_INV_BB_007
42 Anna Grajcárová Pedagogické diagnostikovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_008
43 Anna Levkivová BUĎ ZDRAVÝ MRK2_INV_PO_014
44 Anna Bujková Výchova detí z marginalizovaných rómskych komunít k zdraviu a k zdravému životnému štýlu. MRK2_INV_PO_006
45 Anna Dolinská Elementárne predstavy o Slnku MRK2_INV_PO_008
46 Anna Hrabovská Rozvíjanie predčitateľskej a matematickej gramotnosti u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
47 Anna Kračúnová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
48 Anna Mandulová Spolupráca rodiny a školy inovačnými metódami MRK2_INV_PO_001
49 Anna Rašíková Zlepšovanie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_BB_005
50 Anna Zmijová Pedagogická diagnostika ako východisko plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v materskej škole MRK2_INV_PO_015

Stránky

CSV