Usmernenie č. 4 k čerpaniu dovoleniek pedagogických asistentov - asistentov učiteľa

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
 
k čerpaniu dovoleniek pedagogického asistenta – asistenta učiteľa a následnej refundácie mzdy cez Národný projekt MRKII, Vám dávame nasledujúce stanovisko.
 
Základná výmera dovolenky je upravená v zmysle ust. § 103 ods. 3 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).  
 
V súvislosti s čerpaním dovolenky je nutné upozorniť na ust. § 111 ods. 1 prvá a druhá veta Zákonníka práce, na základe ktorého „čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca“.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené:
 
  • Pedagogický asistent - asistent učiteľa (PA – AU) si má dovolenku čerpať ako ostatní pedagogickí zamestnanci, tzn. v čase letných a iných prázdnin, nie počas vyučovacieho procesu. Výkon pedagogickej činnosti v čase prázdnin nám spôsobuje problémy pri refundácii mzdy a zapríčiňuje neoprávnené výdavky  riadiacim orgánom.
  • PA-AU má dostatočný počet dní dovolenky, a preto Vás žiadame, aby počas zimných, polročných a jarných prázdnin, príp. iných udalostí si túto dovolenku plánoval a následne aj čerpal (dovolenka by mala byť už vopred plánovaná, v súlade s plánom dovoleniek zamestnávateľa). Neakceptujeme žiadnu návštevu v rodinách, ani iné činnosti.  
    
Zároveň Vás chceme upozorniť na ust. § 111 ods. 5 Zákonníka práce, v zmysle ktorého „ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca“.
Nárok na vznik dovolenky počas skúšobnej doby Zákonník práce výslovne neupravuje. V tomto prípade platia ustanovenia o dovolenke za kalendárne dni  (ust. § 105 Zákonníka práce), alebo ustanovenia o pomernej časti dovolenky za kalendárny rok (§ 101 a 102 Zákonníka práce), v závislosti od dĺžky trvania skúšobnej doby.
 

Keďže pracovný pomer niektorým PA – AU  NP MRK II končí k 30. 06. 2014, resp. 31. 08. 2014, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste zabezpečili vyčerpanie zostávajúcej dovolenky  do konca pracovného pomeru  (zostatok z  roku 2013 a alikvotnú časť z roku  2014), nakoľko preplatenie tejto nevyčerpanej dovolenky nebude Národným projektom MRK II refundované. 

 
V Prešove, 04. 04. 2014   
                                                                                           
Ing. Peter Jarošinec, v. r.
Manažér projektu

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Usmernenie k čerpaniu dovoleniek PA.pdf284.75 KB
Kategoria: