"Nie je nič nespravodlivejšie, ako rovnaké zaobchádzanie s rôznymi deťmi"

Prešov, 10. marca 2014 - Národný projekt MRK2, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum, tlmočí potrebu inkluzívneho vzdelávania širokej pedagogickej verejnosti. Odborný garant národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ PaedDr. Eva Sobinkovičová lektorovala 5. marca 2014 na piatom Celomestskom metodickom dni pre pedagogických zamestnancov materských škôl, ktorého organizátorom bolo Oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže Magistrátu mesta Košice.

Rôznorodosť sa stáva normou

Témou – Inkluzívna materská škola – vízia alebo realita? – okrem iného objasnila garantka projektu význam pojmov inklúzia a inkluzívna edukácia, či potrebu tvorby raného inkluzívneho povedomia u detí predškolského veku. Poukázala na nevyhnutnosť spoločného (rovnoprávneho) prijatia a vzdelávania všetkých detí bez rozdielov, kedy rozmanitosť detí je prijímaná a považovaná za samozrejmosť.

Inklúzia v praxi

Garantka Sobinkovičová tiež predstavila národný projekt MRK2 spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, prostredníctvom ktorého v súčasnosti prebieha na 110 materských školách z celého Slovenska (okrem Bratislavského kraja) implementácia inkluzívneho modelu vzdelávania. Výber materských škôl zapojených do projektu sa uskutočnil aj za pomoci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ako pomoc materským školám pri zavádzaní inkluzívneho modelu vytvoril expertný tím národného projektu model tvorby inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Ďalšími podpornými aktivitami projektu budú osvetový program pre rodičov a deti z marginalizovaných rómskych komunít zameraný na dôležitosť predprimárneho vzdelávania a na spoluprácu rodiny, komunity a materskej školy a materiálna podpora, napr. formou interaktívnej tabule, hygienických či športových potrieb, pomôcok pre umeleckú činnosť a pod.

Podmienky pre inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je podmienené okrem iného aj kvalitným personálnym obsadením. Potrební sú vzdelaní učitelia, na čo reaguje aj národný projekt MRK2 a to programami kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických aj odborných zamestnancov. Garantka Sobinkovičová však zdôraznila, že hoci majú učitelia v inklúzii veľkú zodpovednosť, nemožno žiadať, aby ju v plnej miere niesli sami. Na úspešnej inkluzívnej edukácii sa majú podieľať aj odborní zamestnanci ako špeciálni pedagógovia, psychológovia, logopédi, ale aj asistenti učiteľa.

Pedagogický asistent

V školskom zákone sa uvádza, že v materskej škole môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Podľa garantky preto stojí za zamyslenie fakt, že z celkového počtu 2870 materských škôl na Slovensku v nich pracuje iba 174 asistentov a z toho až 11O asistentov funguje na materských školách práve vďaka  projektu MRK2. Na materských školách zapojených do projektu plnia asistenti dôležitú úlohu pri uľahčovaní adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít. S deťmi rozprávajú v ich rodnom jazyku a tiež napomáhajú lepšej komunikácii materskej školy s ich rodičmi. Mzda pedagogických asistentov je pritom plne hradená zo zdrojov projektu.

Keď Boh zabúda

Pozitívnym zistením je, že učiteľky materských škôl si uvedomujú naliehavú potrebu inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní.  Výkričníkom pre všetkých by malo byť podľa garantky Sobinkovičovej vyznanie dieťaťa s telesným postihnutím - „Boh na mňa zabudol“ -, ako ho uviedla jedna z účastníčok metodického dňa v rámci odpovede na otázku: „Aké deti s odlišnosťou by ste boli ochotná vzdelávať vo Vašej triede a prečo?“. Rezignácia, ktorá by podľa nej v detskej duši nemala mať miesto, nech je pre odbornú verejnosť signálom k zamysleniu sa nad nevyhnutnosťou podpory inkluzívneho vzdelávania.

Mgr. Terézia Smaržiková
Manažér pre publicitu
Projektová kancelária RP MPC Prešov
Tel.: +421 918 416 872
Kúpeľná 3, 080 01  Prešov