Zmena – príplatok začínajúceho pedagogického asistenta od 01.01.2014

Pedagogickí asistenti
 

Na základe legislatívnej zmeny Nariadenia vlády SR č. 441/2013 Z.z., v zmysle ktorého sa ustanovujú "zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov (PA-AU)" Vás chceme upozorniť, kde ešte nie sú ukončené adaptačné vzdelávania začínajúceho pedagogického asistenta – asistenta učiteľa (PA-AU), na nižšie uvedené stanovisko:

V zmysle ust. § 14c 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisoch:
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca, začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené:
A) V prípade že bol zaradený do 7 pl. t.  430,50 € + príplatok 26  €  od 01.01.2014  má nárok  7 p.t. 452,50 € + príplatok 27,50 €
B) V prípade že bol zaradený do 8 pl.t.   477,50 € + príplatok 29 €  od 01.01.2014 má nárok 8 p.t. 501,50 € + príplatok 30,50 €

 

Kategoria: