Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
151 Zuzana Holá Ochrana zdravia a rozvoj zdravého životného štýlu. MRK2_INV_BB_007
152 Ivan Holub Spolupráca učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít
MRK2_INV_PO_001
153 Mária Horváthová Individuálny prístup v edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
154 Lýdia Horváthová Diferencovaná a kooperatívna výučba v edukácii predprimárneho vzdelávania - téma Domáce zvieratá MRK2_INV_BB_009
155 Mária Hozová Diferencovaná a kooperatívna výučba ako vhodný nástroj inkluzívnej edukácie v materskej škole MRK2_INV_PO_005
156 Anna Hrabovská Rozvíjanie predčitateľskej a matematickej gramotnosti u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
157 Nataša Hrabovská Formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
158 Silvia Hrehová Možnosti využitia prevencie u detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_006
159 Patrícia Hricová Pedagogická diagnostika ako východisko plánovania výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole MRK2_INV_PO_009
160 Klaudia Hricová Eliminácia školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít rozvojom predčitateľskej gramotnosti MRK2_INV_BB_006
161 Andrea Hrončeková Rozvoj hygienických návykov a sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít v podmienkach Základnej školy s materskou školou Cinobaňa. MRK2_INV_BB_011
162 Daniela Hrušková Pedagogické poradenstvo rodičom z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
163 Gabriela Hučková Hygienické návyky a sebaobsluha detí. MRK2_INV_BB_012
164 Viera Hudáčková Zima MRK2_INV_PO_013
165 Jana Hudáková Rozvoj osobnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom zážitkového učenia. MRK2_INV_PO_006
166 Magdaléna Hudáková Aktívna spolupráca s komunitným centrom a terénnym sociálnym pracovníkom MRK2_INV_BB_002
167 Daniela Hudáková Formy záznamov vybraných metód pedagogického diagnostikovania MRK2_INV_BB_004
168 Daniela Hurná Pozri, čo sme dokázali MRK2_INV_PO_009
169 Ľudmila Husovská Mačka Milka a krabica plná prekvapení MRK2_INV_PO_005
170 Laura Ilavská Adaptácia detí z marginalizovaných rómskych komunít pri vstupe do materskej školy MRK2_INV_BB_006
171 Helena Imrová Diferencované a kooperatívne učenie v Materskej škole MRK2_INV_PO_005
172 Hildegarda Ivančová Zdravé a šťastné deti MRK2_INV_PO_011
173 Helena Ivanová Vytváranie hygienických návykov prostredníctvom edukačných aktivít MRK2_INV_PO_003
174 Sylvia Jakabová Porozumenie javom spojených so životom v chudobnej a sociálne vylúčenej komunite a špecifikám rodinnej výchovy MRK2_INV_PO_012
175 Jana Jakubová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rómskych rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_PO_006
176 Mariana Jančiková Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_012
177 Iveta Jarošová Spolupráca s rodinou prostredníctvom spoločných výtvarných aktivít MRK2_INV_PO_001
178 Anna Jurčová Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z MRK a úloha MŠ pri ich eliminácii MRK2_INV_PO_003
179 Ľubica Jurisová Poslanie materskej školy a jej vplyv na rómsku rodinu MRK2_INV_BB_007
180 Iveta Jusková Poďme sa spolu hrať MRK2_INV_PO_005
181 Eva Jusková Efektívnosť práce rómskeho asistenta s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_004
182 Matúš Kačica Inklúzia detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_004
183 Monika Kačmárová Zdraví maškrtníci MRK2_INV_PO_009
184 Monika Kališová Spolupráca asistenta učiteľa s rodinou a inými subjektmi pri zabezpečovaní rovnocenného prístupu k vzdelaniu v materskej škole MRK2_INV_PO_006
185 Lenka Kančiová Diferenciálna a kooperatívna výučba v Materskej škole MRK2_INV_PO_011
186 Ľubica Kantorová Výnimočnosť detí z marginalizovaných rómskych komunít a ich prínos v edukačnom procese MRK2_INV_BB_008
187 Iveta Karaffová Bariéry školskej úspešnosti detí z MRK MRK2_INV_PO_005
188 Beáta Katona Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_005
189 Lenka Katriňaková Dopravkovo MRK2_INV_PO_013
190 Tatiana Kazimi Projekt edukačnej aktivity s diferencovanou a kooperatívnou výučbou názov edukačnej aktivity: Čas jabĺčkových voní MRK2_INV_PO_003
191 Zdenka Kiselová Ochrana zdravia a podpora životného štýlu rodín z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
192 Jozefína Kleinová Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti u detí z marginalizovaných rómskych komunít maľované čítanie: Vyčítanka MRK2_INV_PO_015
193 Martina Kleinová Prejavy a poruchy správania sa detí predškolského veku MRK2_INV_BB_006
194 Anna Klepačová Partnerstvo školy a rómskej rodiny MRK2_INV_PO_003
195 Marta Kmošková Diferencovaná a kooperatívna výučba - vláčik recykláčik. MRK2_INV_BB_012
196 Anna Knapová Hravá matematika - diferencovaná a kooperatívna výchova a vzdelávanie MRK2_INV_BB_007
197 Jana Knižková Podnetné prostredie rozvíjajúce osobnosť dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
198 Ľudmila Koberová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_PO_003
199 Mariana Kochanová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít – aktivity MRK2_INV_BB_003
200 Jaroslava Kocúrová Osobnosť pedagóga a pedagogického asistenta pri eliminácii problémového správania u detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_011

Stránky

CSV