Výzva na obsadenie voľného pracovného miesta

VÝZVA

na pozíciu pedagogického asistenta v materskej škole

v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni
školskej sústavy – číslo zmluvy o vzájomnej spolupráci 2013 MRKII PO PO 261
 
 Cieľom výzvy je obsadiť pozíciu pedagogického asistenta, ktorý sa bude podieľať na implementácií inkluzívneho modelu vzdelávania priamo v prostredí materskej školy a svojou priamou účasťou bude nápomocný pri adaptácií detí z MRK na prostredie školy a pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia týchto detí.

Miesto výkonu práce:  Materská škola v Ostrovanoch
 
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, interný zamestnanec
 
Termín nástupu: február 2014
 
Počet obsadených miest: 1 miesto
 
Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta:

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom
  centre, ktoré môže uchádzač absolvovať aj počas prijatia do pracovného pomeru.

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných
  predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Ďalšie predpoklady :
• Jazykové znalosti: znalosť spisovného jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky) nie
  je rozhodujúca
• Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite a komunite, asistent učiteľa,
  terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce, komunitná práca.
• Vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy,
   permanentná spolupráca a prítomnosť v komunite.
• Ďalšie požiadavky: motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít,
  disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré
  komunikačné zručnosti, bezúhonnosť.
 
Zoznam požadovaných dokladov uchádzača:
• žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu,
• motivačný list,
• profesijný štruktúrovaný životopis – Europass,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 
Žiadosť o prijatie je potrebné doručiť v písomnej podobe do
24. januára 2014 do 14,00 hodiny
na adresu:                                                                  
Obec Ostrovany
082 22 Ostrovany 60
osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – pedagogický asistent“
 
 
Prípadné bližšie informácie a usmernenia: 
 
  • Mgr. Jozef Červeňák
     Národný koordinátor projektových aktivít
     jozef.cervenak@mpc-edu.sk
    +421 907 938 010
 
  • Ing. Cyril Revák, starosta obce strovany
     obecostrovany@obecostrovany.sk
     A051/4521508, 0905470588

V Ostrovanoch 15.1.2014
 
Zdroj: