Pedagogickí asistenti si v Banskej Bystrici vymieňali pracovné skúsenosti

Banská Bystrica 2. júla – V utorok sa na pôde banskobystrického Metodicko-pedagogického centra stretli pedagogickí asistenti pôsobiaci v materských školách, ktoré navštevujú aj deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Stretnutie sa uskutočnilo v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2) a jeho cieľom bola predovšetkým výmena pracovných skúseností. Pedagogických asistentov prišiel podporiť aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.
 
 
V materských školách zapojených do projektu pôsobí 110 asistentov od septembra 2013. „Prínos pedagogického asistenta v materskej škole je neoceniteľný. Práve asistent ovládajúci rómsky jazyk uľahčuje adaptáciu dieťaťa z MRK na prostredie školy, pomáha pri prekonávaní jeho počiatočných jazykových a sociálnych bariér, navštevuje rodiny detí, spoznáva sociálne pomery, záujmy rodičov a zdravotný stav dieťaťa, napomáha učiteľkám hlavne individuálnym prístupom k dieťaťu,“ hovorí odborná garantka projektu Eva Sobinkovičová. Jej slová potvrdila aj Noema Nováčeková, asistentka zo súkromnej materskej školy v Čachticiach: „Vďaka tomu, že s nimi môžem individuálne pracovať, môžem doplniť ich vedomosti v tom, v čom majú ešte rezervy. Môžem povedať, že naši predškoláci sú pripravení na vstup do základnej školy, aj keď im ešte chýbajú niektoré poznatky. Žiaľ, nedá sa všetko dohnať, keď dieťa nastúpi do materskej školy v predškolskom veku. Treba rodičov podporovať, aby dávali deti do materskej školy už oveľa skôr, už od tých štyroch rokov.“
 
 
 
 
Asistentom za ich prácu poďakoval aj splnomocnenec Peter Pollák, pričom im zároveň poskytol priestor na otázky. Splnomocnenec sa intenzívne zaujímal aj o problémy, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú. Vyjadril tiež presvedčenie, že ich pôsobenie v MŠ bude potrebné aj po skončení projektu. „Som presvedčený, že v priebehu dvoch troch rokov bude prijatá legislatíva o povinnosti vzdelávania rómskych detí v materských školách a vaše miesto bude oveľa trvalejšie ako teraz. Verím, že po skončení projektu budeme mať dosť argumentov na to, aby sme presvedčili všetkých zodpovedných v tejto krajine o tom, aby pozícia pedagogického asistenta v materských školách pokračovala a aby bol tento koncept rozšírený do všetkých lokalít, kde je koncentrácia rómskych detí vysoká.“  
 
 
 
 
Pozícia pedagogického asistenta mohla byť odskúšaná vďaka pomoci z eurofondov vo väčšej miere práve v tomto projekte. Doteraz bol pedagogický asistent súčasťou predovšetkým základných škôl. Dnes je situácia taká, že z 2870 materských škôl v nich pracuje iba 174 asistentov, pričom 110 asistentov je z projektu MRK2. „Legislatívne zmeny čo sa týka podpory pozície asistentov v materských školách by sme jednoznačne uvítali, nakoľko sa nám asistenti v rámci projektu veľmi osvedčili a máme na nich pozitívne ohlasy jednak od pedagógov, ale aj od rodičov,“ hovorí manažér projektu Peter Jarošinec. Národný projekt tiež odporúčal zmenu školského zákona v tom zmysle, aby znenie „v materskej škole môže pôsobiť asistent učiteľa“ bolo upravené na „musí“. „Samozrejme za určitých podmienok, ktoré by zohľadňovali potreby materských škôl, potreby detí a ich rodičov, ako aj potreby a možnosti financovania,“ doplnil manažér projektu.
 
Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Do projektu je zapojených 110 materských škôl z celého Slovenska (okrem materských škôl z Bratislavského kraja). Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Metodicko-pedagogické centrum vykonáva na základe poverenia MŠVVaŠ SR celoslovenské kompetencie v oblasti odborného garantovania  rómskej problematiky a v súčasnosti realizuje tri projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi z MRK a podporu inklúzie.
 
Mgr. Terézia Smaržiková
Manažér pre publicitu
Projektová kancelária RP MPC Prešov
Tel.: +421 918 416 872
Kúpeľná 3, 080 01  Prešov
PrílohaVeľkosť
PDF icon Tlačová_správa_Stretnutie_PA.pdf455.42 KB