Na olympiáde v Markovciach súťažili myšky proti tigrom

 
Prešov 13. júna – V Markovciach v okrese Trebišov sa 6. júna konala „Športová olympiáda hviezdičiek.“ Jej VIII. ročník organizoval Školský úrad v Trhovišti, materská škola v Markovciach ako aj obec Markovce. Organizátori akcie chceli poukázať na to, že všetky deti bez rozdielu majú právo športovať, hrať sa a zabávať. „Naším mottom je, že nemôžeme všetky deti všetko naučiť, ale všetky deti môžeme urobiť šťastnými,“ hovorí riaditeľka MŠ Markovce Alena Faťolová. Spolu súťažilo 12 materských škôl z Ondavského regiónu a diváci tak mali možnosť na vlastné oči vidieť, aké to je, keď súťažia ježkovia, myšky, tigre či dokonca motýle. Okrem súťaží prítomných rozveselila rómska kapela ako aj vystúpenia detí.
 
Tohtoročné podujatie sa nieslo v duchu vytvárania inkluzívneho prostredia spájajúceho detí z rôznych materských škôl, bez ohľadu a ich pôvod, etnikum, fyzické, intelektuálne, sociálne či iné odlišnosti. Materská škola v Markovciach je totiž jednou zo 110 materských škôl zapojených do národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)„Zapojením čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) do predprimárneho vzdelávania chceme napomôcť ich lepšej pripravenosti pred vstupom na základnú školu, eliminovať ich zaraďovanie do špeciálnych škôl a v neposlednom rade tak prispieť k sociálnej inklúzii týchto detí,“ hovorí o cieľoch projektu jeho manažér Peter Jarošinec. Podľa Evy Sobinkovičovej, odbornej garantky projektu, obrovský potenciál materskej školy spočíva hlavne v jej kompenzačnej funkcii, kedy materská škola nahrádza málo podnetné prostredie detí z MRK.  Ten však môže byť naplnený iba za predpokladu, že dochádzka detí z MRK do materskej školy bude pravidelná. Potrebné je preto motivovať predovšetkým rodičov, aby ich deti materskú školu navštevovali a podobné akcie sú určite dobrou cestou.   
 
„Dobré vzťahy medzi rodinami a MŠ si rozvíjame už niekoľko rokov. Ak to hodnotím spätne za niekoľko rokov dozadu, z pasívnych rodičov sa stali aktívni aktéri  jednotlivých podujatí. Teraz ich musíme pochváliť  za aktívnu účasť  pri organizovaní športovej olympiády. Záujem o  túto olympiádu prejavili nielen naši rodičia, ale aj občania obce Markovce. Do príprav boli zainteresovaní zamestnanci obce Markovce, terénni sociálni pracovníci, učitelia, asistenti a žiaci ZŠ Markovce, ktorí  si pre nás nacvičili program,“ hovorí Alena Faťolová.
 
Prínos spoločných akcií detí a rodičov vidí aj Helena Štibelová, konzultantka projektu MRK2, ktorá pomáha materským školám pri zavádzaní inkluzívneho modelu: „Z môjho pohľadu ide o netradičnú spoluprácu školy a rodiny, bez tejto spolupráce sa edukácia zvlášť v predprimárnom vzdelávaní robiť nedá. Takže prínos vidím jednak v spolupráci rodiny a školy, ale aj v spolupráci MŠ v regióne. Je tu priestor pre výmenu skúseností učiteľov, nadviazanie kontaktov medzi deťmi. Chodím ako konzultant do tejto obce takmer polrok. Aj keď je to čisto rómska MŠ, rodičia si tu učiteľov MŠ vážia, chodia na akcie usporiadané obcou aj MŠ či ZŠ, participujú na jednotlivých činnostiach. Účasť na akcii bola dosť veľká, prevažne rómska. Hrala tu aj rómska kapela, ktorú obec podporuje. Mali to úžasne zorganizované. Akciu hodnotím veľmi pozitívne z hľadiska posilňovania vzťahov medzi rómskymi rodinami a MŠ.“  
 
Národný projekt MRK2 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Jeho súčasťou je aj modernizácia vyučovania formou materiálnej podpory. Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum.
 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Markovce_TS.pdf559.14 KB