Darí sa rómskej reforme?

Ako sa darí rómskej reforme?
 
V Košiciach sa 2. júna 2014 na pôde VŠZaSP sv. Alžbety konal workshop pod názvom Posun v správnej ceste (Rómska sociálna reforma?). Jeho hlavným hosťom bol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Na workshope vystúpila aj odborná garantka národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2) Eva Sobinkovičová.
 
Hlavné problémy pri vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít
Splnomocnenec Pollák v rámci svojho príspevku – Ako sa darí rómskej reforme? - okrem iného ocenil aj prínos projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2), ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Projekt beží od februára 2013 a jeho ambíciou je snaha o odstránenie dôvodov na umiestňovanie detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do špeciálnych tried a to práve prostredníctvom zvýšenia ich školskej pripravenosti. Garantka Sobinkovičová vymenovala v tejto súvislosti najzávažnejšie problémy pri vzdelávaní detí z MRK v materskej škole, tak ako vyplynuli zo zistení projektu: hygienické návyky, dochádzka a ovládanie vyučovacieho jazyka.
 
Pravidelná dochádzka do materských škôl
Garantka zdôraznila, že obrovský potenciál materskej školy spočíva hlavne v kompenzačnej funkcii, kedy materská škola nahrádza málo podnetné prostredie detí z MRK.  Ten však môže byť naplnený iba za predpokladu, že dochádzka detí z MRK do materskej školy bude pravidelná. Zároveň predostrela návrhy týkajúce sa zmiernenia či eliminovania znevýhodňovania detí pri ich budúcom vzdelávaní v školských podmienkach, týkajúce sa predovšetkým zabezpečenia pravidelnej dochádzky detí z MRK do materskej školy. Patrí k nim napr.  spracovanie efektívnych programov pre deti a ich rodičov realizované materskými školami v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi, ktoré by mali byť zamerané na hygienické návyky a zmenu životného štýlu, zvyšovanie dôvery rodín k materským školám ako k inštitúcii aj formou otvorených hodín, zakladania miestností pre rodičov a pod.
 
Zmena legislatívy
Nevyhnutná je podľa garantky aj úprava legislatívneho prostredia, napr. neuhrádzaním príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole minimálne do 4 rokov, či legislatívna podpora pozície pedagogického asistenta v materských školách. Práve táto pozícia sa v rámci projektu MRK2 osvedčila, nakoľko, ako uviedla garantka projektu „práve asistent ovládajúci rómsky jazyk uľahčuje adaptáciu dieťaťa z MRK na prostredie školy, pomáha pri prekonávaní jeho počiatočných jazykových a sociálnych bariér, navštevuje rodiny detí, spoznáva rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy rodičov a zdravotný stav dieťaťa, napomáha učiteľkám hlavne individuálnym prístupom k dieťaťu z MRK, či pomáha pri organizovaní spoločenských podujatí v spolupráci s rodičmi.“ Napriek nepopierateľnému prínosu pedagogického asistenta v materských školách vzdelávajúcich detí z MRK je nepomer pôsobiacich pedagogických asistentov k počtu škôl značný: z 2870 materských škôl v nich pracuje iba 174 asistentov, pričom až 110 asistentov je z projektu MRK2. - Odporúčame zmenu v školskom zákone tak, aby znenie „v materskej škole môže pôsobiť asistent učiteľa“ bolo upravené na „musí“ , samozrejme za určitých podmienok, ktoré by zohľadňovali potreby materských škôl pri edukácii detí z MRK, potreby detí a ich rodičov, ako aj potreby a možnosti ich financovania – uviedla garantka Sobinkovičová.
 
Národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum. Do projektu je zapojených 110 materských škôl z celého Slovenska (okrem materských škôl z Bratislavského kraja).
 
PrílohaVeľkosť
PDF icon TS_Posun v správnej ceste.pdf581.25 KB