Technická podpora aktivít národného projektu

Popis aktivity:

  • nakúpených 110 interaktívnych systémov pre MŠ, ktoré budú zapojené v NP,
  • nákup didaktických balíčkov pre MŠ, ktoré tvoria prostriedky slúžiace ako kurikulárna podpora projektu v oblasti osvojovania sebaobslužných a hygienických návykov detí, športové potreby, didaktické prostriedky a pod.,
  • nákup externých pomôcok pre školské dvory,
  • nákup technickej podpory web sídla NP.

Cieľ aktivity:

Prostredníctvom modernizovaného edukačného procesu v MŠ podporiť efektívnu implementáciu IMV a to tak, že každá MŠ zapojená do NP získa:

  • 1 interaktívny systém,
  • didaktický balíček v celkovej hodnote 10 000 EUR podľa vlastného výberu,
  • technické vybavenie školských dvorov v hodnote 2 700 EUR.

Hlavné aktivity projektu

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

1.2 Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy