Stretnutie zástupcov 110 vybratých materských škôl

Vážené panie riaditeľky/páni riaditelia,

ako zástupcov materských škôl, ktoré boli zaradené do zoznamu 110 vybratých materských škôl, na ktorých bude implementovaný Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, Vás informujeme o termínoch najbližších stretnutí.

Z dôvodu, že na informačných stretnutiach budú definované ďalšie usmernenia a pokyny súvisiace s implementáciou národného projektu vrátane prerokovávania podmienok Zmluvy o vzájomnej spolupráci, je nutná účasť riaditeľa a zriaďovateľa materskej školy.

Informačné stretnutia sa budú realizovať podľa príslušnosti materskej školy ku kraju nasledovne:

Kraj Dátum a čas Miesto konania
Banskobystrický  5. júna 2013 (streda) o 10,30 hod.  v priestoroch Regionálneho pracoviska MPC, Horná 97, 975 46, Banská Bystrica
Žilinský
Trenčiansky
Trnavský
Nitriansky
Prešovský 4. júna (utorok) o 11,00 hod. v malej aule Regionálneho pracoviska MPC, Tarasa Ševčenka 11, 080 20, Prešov
Košický 4. júna (utorok) o 13,00 hod.

            

Zoznamy vybratých materských škôl budú uverejnené na našej stránke až po podpise zmlúv.

Kategoria: