Seminár verejnej oponentúry

Garni Hotel Kapitula, Spišská Kapitula 15, 053 04 Spišské Podhradie

 

 

 

seminár verejnej oponentúry

 

 

Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít.

 

 

 

PROGRAM

 

 

13. jún 2013

8.30 – 9.30

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

 

9.30 – 12,30

PRIVÍTANIE ÚČASTNÍKOV SEMINÁRA

(Ing. Ivana Kirkov, Mgr. Jozef Červeňák)

 

PREZENTÁCIA NÁRODNÉHO PROJEKTU INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY

(PaedDr. Eva Sobinkovičová)

 

PREZENTÁCIA VÝCHODÍSK ANALÝZY (VÝSKUMNÝ PROBLÉM, CIELE VÝSKUMU, METODOLÓGIA VÝSKUMU, CHARAKTERISKTIKA VÝSKUMNÝCH SÚBOROV)

(PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Mgr. Jurina Rusnáková, PhD., PhDr. Tomáš Kříž)

 

INTERPRETÁCIA ZISTENÍ Z KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

(PaedDr. Milena Lipnická, PhD.)

 

INTERPRETÁCIA ZISTENÍ Z KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(PhDr. Tomáš Kříž)

 

 

INTERPRETÁCIA ZISTENÍ Z KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

(Mgr. Jurina Rusnáková, PhD.)

 

INTERPRETÁCIA ZISTENÍ Z KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(PhDr. Tomáš Kříž)

 

ZÁVERY Z KVANTITATÍVNEJ A KVALITATÍVNEJ ČASTI VÝSKUMU O PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH

(PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.)

 

ZÁVERY Z KVANTITATÍVNEJ A KVALITATÍVNEJ ČASTI VÝSKUMU O ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH

(PhDr. Tomáš Kříž)

 

12.30 – 13.30

OBED

 

13,30 – 16,00

PREZENTÁCIA OPONENTSKÝCH POSUDKOV

(Doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., Doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.)

 

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA