Projekt MRK2 sa rozrástol o ďalších 50 asistentov učiteľa

Materským školám zapojeným do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ pribudnú ďalší pedagogickí asistenti. Počet pedagogických asistentov sa posilní minimálne o päťdesiat.
 
Národný projekt  realizuje Metodicko-pedagogické centrum za výraznej spolupráce Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do projektu je zapojených 110 materských škôl v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji, čo je 5000 detí, z toho viac ako 2000 sú deti z rómskych komunít. Do projektu budú formou osvetových programov začlenení aj rodičia. V každej materskej škole pôsobil doteraz jeden pedagogický asistent, ich počet sa v školskom roku 2014/2015 navýši, momentálne zo 110 na 162.
 
Úlohou pedagogických asistentov je nielen napomáhať pedagogickému zboru pri práci so samotnými deťmi v materskej škole, ale zároveň prekonávať bariéry, a to nielen jazykové, medzi rodičmi a materskou školou. Počas ich návštev v samotných rodinách rómskych komunít vysvetľujú rodičom, aké je dôležité pre ich dieťa predprimárne vzdelávanie, teda návšteva materskej školy a aký budú mať ich deti z toho prínos pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. V niektorých lokalitách je potrebné deti učiť aj základným hygienickým a stravovacím návykom, kde túto činnosť hravo zvládajú pedagogickí asistenti.
 
Môžeme teda skonštatovať, že aj vďaka naším asistentom bude časť detí, ktoré navštevujú materské školy, lepšie pripravená na zapojenie sa do procesu primárneho vzdelávania a dovoľujeme si tiež tvrdiť, že sa v niektorých prípadoch takto vyhnú zaradeniu do špeciálnych škôl,“ povedal manažér projektu Peter Jarošinec.
 
Zvýšenie počtu asistentov učiteľa ocenil aj Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity „Zvýšenie počtu asistentov učiteľa bude mať benefit  pre samotný projekt, ale hlavne pre deti, ktorým sa bude môcť venovať viac asistentov učiteľa. Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa podarilo už pri nastavení projektu MRK 2 vyrokovať   podmienky, ktoré materské škôlky a rómske deti v súčasnosti využívajú. Ide najmä o postupné zvyšovanie asistentov učiteľa a výberové podmienky, ktoré musia uchádzači na túto pozíciu splniť. Našou snahou bolo, aby miesto pedagogického asistenta bolo obsadené asistentom, ktorý  spĺňa kvalifikačné predpoklady a ovláda materinský jazyk detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít. Ovládanie jazyka detí, ktoré prichádzajú do škôlky, je dôležité na to, aby asistenti pomohli deťom preklenúť  prekážky, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia. S pomocou asistentov predškoláci môžu plnohodnotne absolvovať predškolskú prípravu, dostanú šancu vyhnúť sa zaradeniu na špeciálne školy a byť na základnej škole rovnako úspešní ako ich spolužiaci z majority, “ uviedol.
 
Ako doplnil Jarošinec, celkové počty pedagogických asistentov sa budú odvíjať od aktuálneho počtu žiakov a tried v konkrétnej materskej škole, čo znamená, že môžu ešte pribudnúť. Celkovo totiž môže v rámci projektu pôsobiť až 170 pedagogických asistentov. „Pre jedno až dvojtriedne materské školy  ostáva jeden pedagogický asistent, materské školy s tromi až piatimi  triedami získajú ešte jedného pedagogického asistenta, spolu bude mať škôlka dvoch asistentov. Šesť a viac triedne materské školy majú nárok na navýšenie o dvoch  pedagogických asistentov, spolu bude mať škôlka troch asistentov.“
 
Cieľom projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl a zapojením rodičov zlepšiť ich pripravenosť na primárny stupeň vzdelávania.   Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a realizuje sa od 1. februára 2013 do novembra 2015. Zapojené sú materské  školy, ktoré majú deti pochádzajúce z marginalizovaných rómskych komunít, resp. sú umiestnené v lokalite/obci, v ktorej žijú príslušníci z marginalizovaných rómskych komunít. 

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon TS_zvysenie poctu asitentov ucitela.pdf395.74 KB