Romano kher: Otvorený list ministrovi školstva SR

Bratislava, 10. marca 2015
Garantka odbornej aktivity 1.2 PaedDr. Eva Sobinkovičová sa dňa 10.3.2015 zúčastnila stretnutia za okrúhlym stolom, ktorý zorganizovalo občianske združenie Romano Kher (Rómsky dom) na tému potreby predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výsledkom je otvorený list ministrovi.
 
Vážený pán minister,
dňa 10. marca 2015 sa z iniciatívy občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom uskutočnil v Bratislave v poradí už druhý okrúhly stôl, ktorého témou bolo predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Účastníci okrúhleho stola zo štátnych, verejných i mimovládnych organizácií sa zaoberali predovšetkým nasledovnými témami:
bariéry v prijímaní systémových opatrení v predprimárnom vzdelávaní
– potreba a prístupnosť predprimárneho vzdelávania
– vzdelávanie detí v materinskom jazyku
– neudržateľnosť overených pilotných projektov a ich neuplatňovanie v systémových krokoch štátu.

Odporúčania účastníkov okrúhleho stola:

  • Vytvoriť podmienky na postupné zavedenie bezplatného predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od 3 rokov veku.

Odborníci sa zhodujú v názore, že výchova a vzdelávanie detí od 3 rokov veku má veľký význam a je nevyhnutné, aby všetky deti vo veku od 3 rokov mali možnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie. Preto je nevyhnutné dobudovať kapacity materských škôlok a odstrániť aj ďalšiu bariéru a to poplatky. Odstránením finančnej bariéry by sa zvýšila motivácia rodičov detí z chudobných rodín na zaradenie týchto detí do predprimárneho vzdelávania. Zároveň je potrebné podporovať aj iné formy predprimárneho vzdelávania (napr. v komunitných centrách, poldenný systém, systém „matka a dieťa“….)

  • Podporiť využívanie rómskeho jazyka ako podporného jazyka v predprimárnom vzdelávaní a výchove, a to aj prostredníctvom pedagogických asistentov učiteľa a zabezpečiť systémové financovanie ich pôsobenia.

Vzdelávanie má byť poskytované zrozumiteľným spôsobom, čo v prípade rómskych detí znamená s využitím materinského jazyka. Používanie materinského jazyka je obrovskou motivačnou silou nie len pre deti, ale aj pre rodičov. Overením pilotných projektov (napr. MRK II.) sa osvedčilo pôsobenie asistentov učiteľa v MŠ. Zároveň je nevyhnutné nastaviť jednotné pravidlá pre vzdelanie asistentov a tomu prispôsobiť aj systém vzdelávania, predovšetkým na stredných pedagogických školách, pričom vyššie zapojenie Rómov a Rómiek, ovládajúcich rómsky jazyk by bolo žiadúce.

  • Pripraviť a realizovať vysvetľovaciu informačnú kampaň zameranú na rôzne cieľové skupiny ( verejnosť, policy makers, Rómovia….).

Cieľom kampane by malo byť sprístupňovanie informácií o zmysle predprimárneho vzdelávania, jeho výhodnosti pre ďalšie vzdelávanie. Aktivity kampane by sa mali zamerať aj na potrebu vysvetľovania prečo predprimárne vzdelávanie pomáha deťom pripraviť sa na plnenie školskej dochádzky a prečo je predprimárne vzdelávanie dobrou investíciou štátu.

Vážený pán minister,

dovoľujeme si Vás požiadať o odpovede na náš otvorený list:

  • Akým spôsobom zapracuje MŠVVaŠ SR odporúčania zástupcov okrúhleho stola do svojich opatrení a návrhov tak, aby sa zvýšila kvantita a kvalita predprimárneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • Aké konkrétne kroky uskutoční MŠVVaŠ SR pri informovaní verejnosti o potrebnosti predprimárneho vzdelávania vzhľadom na budúcnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia i budúcnosť štátu.

S úctou

Agnes Horváthová
Romano kher – Rómsky dom
Košická 36
821 08 Bratislava
Bratislava, 26. marca 2015

Zdroj: http://www.mecem.sk/14840/romano-kher-otvoreny-list-ministrovi-skolstva-sr