Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy

Popis aktivity:

 • analýza existujúceho Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP) a existujúcich Školských vzdelávacích programov (ďalej len ŠkVP),
 • tvorba inkluzívneho modelu vzdelávania – súbor evalvačných kritérií pre evalvátorov,
 • vytypovanie MŠ, v rámci ktorých bude implementovaný inkluzívny model vzdelávania,
 • implementácia inkluzívneho modelu vzdelávania v MŠ zapojených do NP,
 • tvorba 220 učebných zdrojov (ďalej len UZ) pre ŠkVP zamestnancami MŠ,
 • webové sídla.

Cieľ aktivity:

 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania.
 • Učitelia pôsobiaci v MŠ zapojených do projektu budú počas 2 školských rokov overovať vzorový ŠkVP vytvorený expertným tímom a paralelne si MŠ vytvorí a overí na svoje potreby a podmienky vlastný adaptovaný ŠkVP. Takýmto spôsobom sa zabezpečí, že ŠkVP budú produkované praxou a súčasne kompatibilné s overenými princípmi inkluzívneho vzdelávania.
 • MŠ zapojené do NP si vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP, ktoré budú šité na mieru konkrétnych podmienok MŠ. UZ budú vytvárať tí zamestnanci MŠ, ktorí vytvorili pre svoju MŠ adaptovaný školský vzdelávací program v rámci IMV.
 • Plánuje sa vytvoriť 220 UZ, t.j. 2 UZ pre každý ŠkVP. Všetky učebné zdroje budú zverejnené na web sídlach. 100 najlepších UZ – príkladov dobrej praxe – bude vydaných v printovej podobe a distribuovaných všetkým MŠ zapojeným v NP.

Ďalšie benefity pre MŠ zapojené do projektu na podporu implementácie IMV:

 • Každá MŠ zapojená do národného projektu bude mať k dispozícii tútora (poradcu/konzultanta).
 • MPC bude hradiť mzdy pedagogickým asistentom, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci NP (kvalifikačným predpokladom pedagogického asistenta – minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou).
 • MPC bude hradiť kreditové príplatky pre pedagogických zamestnancov absolvujúcich program kontinuálneho vzdelávania.
 • Implementovaný bude aj 1 osvetový program k tematike vzdelávania rodičov a detí pochádzajúcich z MRK. Cieľom aktivít osvetového programu bude motivácia detí a rodičov z MRK k predprimárnemu vzdelávaniu. Osvetový program bude zameraný aj na zamestnancov samosprávy a štátnej správy, ktorí pracujú s príslušníkmi MRK v daných lokalitách. Vytvorí sa 1 učebný zdroj.
 • Realizácia max. 10 výletov pre MŠ s edukačným a výchovným zameraním, zabezpečenie prepravy detí z/do vzdialených MŠ s dozorom.
 • Uskutočnenie 2 národných konferencií.
 • Vytváranie siete škôl tzv. „dvojičiek“ z dôvodu odborno-pracovných návštev.

Hlavné aktivity projektu

1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

1.3 Technická podpora aktivít národného projektu