Usmernenie č. 5 k úprave tarifných platov a IBAN kódy

  1. Nadobudnutím platnosti nariadenia vlády SR č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Stupnicu platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2014.
      
Vyplývajúc z  tohto  nariadenia Vás žiadame, aby ste s platnosťou od 01. 01. 2014 vypracovali  „Oznámenie o výške a zložení funkčného platu“, ktoré  nám, prosím, zašlite v 3 ORIGINÁL vyhotoveniach.
V tomto dokumente definujte funkčné a platové zaradenie nasledovne: 
kategória a podkategória: pedagogický asistent učiteľa
kariérového stupňa: začínajúci pedagogický asistent učiteľa ( v prípade, že nemá absolvované, resp. ešte k 31. 12. 2013 neukončil adaptačné  vzdelávanie, má stále nárok na príplatok pre začínajúceho...vo výške 27,50 € resp. 30,50 €) alebo samostatný pedagogický asistent učiteľa (platí pre tých, ktorí už adaptačné vzdelávanie ukončili v roku 2013)
do kariérovej pozície  
platovej triedy X(7,8,9)
pracovnej triedy 1

Pokiaľ dochádza k vypracovaniu nového „Oznámenia o výške a zložení funkčného platu“ z dôvodu  ukončenia adaptačného vzdelávania v roku 2014, prosíme, aby ste nám zaslali Záznam  (Správu) , Protokol  a Rozhodnutie  i samotné Oznámenie o výške a zložení funkčného platu, všetko  v 3 ORIGINÁL  vyhotoveniach.

kategória a podkategória: pedagogický asistent učiteľa
kariérového stupňa: samostatný pedagogický asistent učiteľa ( už nemá nárok na príplatok pre začínajúceho pedagog. asistenta učiteľa)
do kariérovej pozície  
platovej triedy X (8,9)
pracovnej triedy 1

V prípade, že už ste „Oznámenia o výške a zložení funkčného platu“ zaslali  (3x originál) a zodpovedá  požiadavkám (text aj počet výtlačkov), je text tohto mailu pre Vás bezpredmetný, a ospravedlňujeme sa, že sme Vás obrali o Váš čas.

  1. Na základe požiadavky riadiaceho orgánu Vás zároveň prosíme o zaslanie Prehlásenia o účtoch – IBAN kód (prehlásenie Zriaďovateľa  resp. MŠ  a pedagogického asistenta-asistenta učiteľa)  ktorý ste nám preposielali vo forme skenu a je ho potrebné doložiť  v originálnom vyhotovení na riadiaci orgán. Ak ste ich neuchovali,  predmetné tlačivá Vám opätovne zasielame v prílohe mailu a žiadame zaslať ich poštou vyplnené, podpísané a opečiatkované v 2 ORIGINÁL vyhotoveniach. 

Kategoria: