BELIANSKY ŠKOVRÁNOK SPIEVA VŠETKÝM DEŤOM BEZ ROZDIELU

Prešov, 6. jún - Už 11 rok organizuje Materská škola Spišská Belá detský folklórny festival pod názvom Beliansky škovránok. Toto podujatie je zaujímavé tým, že sa ho pravidelne zúčastňujú  aj deti a rodičia z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
 
To, že tejto materskej škole nie je ľahostajný osud rómskych detí z málo podnetného prostredia svedčí aj fakt, že už druhý školský rok je zapojená do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“.
Jeho snahou je prostredníctvom kvalitného predprimárneho vzdelávania pripraviť deti z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy. Rómski rodičia sa však často obávajú neprijatia svojich detí zo strany majority. „Práve tento náš festival je pozitívnym príkladom na odbúravanie predsudkov medzi rómskymi a nerómskymi rodičmi. Všetci rodičia sedia v hľadisku vedľa seba, spoločne sa z detí tešia, podporujú ich a odmeňujú potleskom,“ hovorí Margita Labisová, riaditeľka MŠ Spišská Belá. 
 
Foto: MŠ Spišská Belá
 
Tento rok na festivale vystúpili deti z 5 folklórnych súborov, pričom pravidelnými účastníkmi tohto podujatia sú aj rómske deti z Materskej školy Výborná. „Je zážitkom vidieť ich vystúpenie, pretože temperamentné prevedenie tanca a spevu rómskych detí navodí vždy príjemnú a prirodzenú atmosféru. Bez detí z MŠ Výborná si festival nevieme predstaviť. Tešíme sa na ich vystúpenie a oni sa tešia na naše pozvanie,“ dopĺňa pani riaditeľka.
 
Foto: MŠ Spišská Belá
 
Projekt vo výške takmer 7,4 milióna eur realizuje Metodicko-pedagogické centrum a je hradený Európskym sociálnym fondom. Jeho súčasťou je aj podpora efektívnej implementácie inkluzívneho modelu a modernizácia edukačného procesu formou materiálnej podpory na 110 materských školách.
 
Mgr. Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk